halv tændstikkemand med tilhørende tekst "dronninglund hallerne & motionscenter"
Holdbooking

Generalforsamling d. 20. marts 2024

Dato: 
20/03/2024
Tidspunkt: 
18:45
Sted: 
Cafeteriet, Dronninglund Hallerne

Dagsorden:

Ordinær Generalforsamling i Dronninglund-Hallerne
onsdag den 20. marts 2024 kl. 18:45 i cafeteriet

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
 3. Behandling af indkomne forslag.
  Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen.
 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen – herunder suppleanter.
 7. Eventuelt

Dronninglund-Hallerne

Niels Hedemark
Formand

Referat

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dronninglund-Hallerne
onsdag den 20. marts 2024

Deltagere:        Repræsentanter fra Halbestyrelsen, Håndbold, Fodbold og Tennis-Padel

Formand Niels Hedemark bød velkommen til generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent og referent.
  Niels foreslog Flemming som dirigent og sig selv som referent, hvilket alle accepterede.

  Flemming startede med at konstatere, at indkaldelse til Generalforsamlingen var sket i henhold til vedtægterne.

 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
  Niels aflagde bestyrelsens beretning:

  Overordnet.
  Lidt bekymrende start på året, da der var varslet stigende energiomkostninger, hvilket bidrog til et investeringsmæssigt forsigtigt år. Generelt har året dog være fornuftigt.

  Mødeaktivitet.
  Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder fordelt over hele året.

  Henrik blev lagt ned pga. en sportsskade, hvilket lagde et større arbejdspres på Carsten og Lars – de skal have stor ros for at have klemt ballerne sammen. Henrik er tilbage på toppen og har lagt skiene på hylden!

  Udlejningssituationen.
  Skole- og Fritidsleje er samlet faldet lidt – det er primært fredag eftermiddag/aften og i weekenderne, der er ledige tider.

  Cafeteriedriften.
  Fodbold har forpagtet cafeteriet i 2023 og der arbejdes på en aftale for 2024.

  Motionscenter.
  Medlemstallet er stigende, hvilket lægger pres på både maskiner og lokaler. Derfor besluttede vi ultimo året at sætte gang i en gennemgribende renovering af centret – udvide antallet af kvadratmeter og udskifte en stor del af maskinparken. Projektet er støttet af Sparekassen Danmark Fonden Dronninglund.

  Vedligeholdelse/investeringer.
  På trods af mådehold har vi brugt 460.000 kr. på vedligehold og forbedringer.
  Vi har allerede investeret kraftigt i Motionscenter og spinningcykler, så investeringsbudgettet for 2024 er næsten allerede brugt!
  Men vi vil alligevel også videre med udvidelse af hallerne dvs. en mindre tilbygning for at øge aktivitetsniveauet i hallerne. Vores overordnede planer går på en fleksibel sal, der kan inddeles i flere mindre sale, så der kan afvikles flere aktiviteter samtidigt. Vi indkalder hver enkel forening til et møde her i foråret for at høre, hvad foreningernes fremtidsplaner er.

  Økonomi.
  Vender Ingolf tilbage til.

  Afslutning.
  På trods af de stigende energiudgifter har 2023 været et fornuftigt år, men vi håber, at 2024 vil give lidt mere spillerum.
  Slutteligt vil vi gerne rette en stor tak til hallernes ansatte, de frivillige, alle foreningerne og Sparekassen Danmark Fonden Dronninglund for et godt samarbejde i årets løb og vi håber, at det vil fortsætte i 2024.

  Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

 3. Behandling af indkomne forslag.

  Der var ikke indkommet nogen forslag.

 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  Ingolf delte kopier af det reviderede regnskab rundt til de fremmødte og gennemgik regnskabet i hovedtal:
 • Omsætningen er steget 170.000 kr., hvilket bl.a. skyldes medlemstilgang i Motionscentret.
 • Årets resultat er et minus på 77.800 kr., hvilket er en forbedring på 354.000 kr. i forhold til 2023. De stigende energiudgifter har spillet ind på det negative resultat.

  Jørgen – grunde/bygninger er blevet mindre værd. Ingolf – det skyldes afskrivninger.

  Der var ingen yderligere kommentarer til det reviderede regnskab, som dermed blev godkendt.

 1. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag.
  Ingolf delte kopier af budgetforslag rundt til de fremmødte og gennemgik tallene i hovedtræk:
 • Omsætningen forventes stort set at være uændret, hvilket måske er lidt forsigtigt sat.
 • Omkostninger forventes at stige godt 100.000 kr., hvilket bl.a. dækker over selvbetaling til renovering af Motionscentret.
 • Resultatet forventes at ende på -210.000 kr., hvilket primært skyldes de store investeringer i Motionscentret.

  Madsen – kun en lille stigning i personaleomkostninger? Ingolf – der er søgt sygedagpenge i forbindelse med Henriks sygefravær.

  Der var ikke yderligere spørgsmål til budgettet, som dermed blev godkendt.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen – herunder suppleanter.
  På valg var Ingolf, Simon, Lars og Casper, som alle var villige til genvalg. Alle 4 blev genvalgt.

  Som suppleanter blev Anders og Jan foreslået, og begge blev valgt – Anders som 1. suppleant og Jan som 2. suppleant.

 2. Evt.
  Jørgen – er bruger af Motionscenter gennem rigtig mange år. Stor ros til bestyrelsen for investering i Motionscenter. Den 9. april løber projektet styrketræning til seniorer af stablen under ledelse af en rigtig kyndig instruktør. Halvdelen af pladserne er allerede afsat.

  Simon – slog et slag for Mit Dronninglund – havde troet, at flere ildsjæle ville melde sig! Ny hjemmeside er på trapperne, som skal samle alle aktiviteter i byen. Cafe er det fremtidige mødested, hvilket kommer til at ligge på Hjørnet.

  Flemming – Royal Run kommer til kommunen, hvilket er positivt.

  Niels afsluttede generalforsamlingen og takkede Flemming for at have løst dirigentopgaven på fornemste vis.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand/sekretær                   Niels Hedemark
Næstformand                             Jan Snerle
Kasserer                                        Ingolf Pedersen
Medlem                                         Lars Nielsen
Medlem                                         Casper Bruun
Medlem                                         Preben Nielsen
Medlem                                         Simon Aagaard
1. suppleant                                 Anders Røge
2. suppleant                                 Jan Nielsen

Referent

Niels Hedemark

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram